Arap İsyanları ve Libya’da Kurumların Parçalanması: Demokratikleşme Enerji ve Reform

2010 yılında Tunus’ta fitili ateşlenen ve Mısır’da yaşanan gelişmeler ile etki alanı daha da genişleyen “Arap İsyanları” süreci, kırk yılı aşkın süreden bu yana iktidarı elinde tutan ve devlet erkini şahsi inisiyatifi yanında aile ve yakın çevresinin menfaatleri doğrultusunda tanzim ederek vatandaşlarını kısıtlı özgürlükler ve düşük refah düzeyine mahkum kılan Kaddafi yönetimi ile muhalif kesimler arasındaki perde arkası savaşın görünür hale gelmesine neden olmuş ve Libya “iç savaş” ortamına sürüklenmiştir. Bu gelişmeler yanında muhaliflere destek sağlamak maksadını güden dış müdahalelerin de etkisiyle Kaddafi yönetimi devrilmiş ve fakat aynı zamanda ülkenin zaten oldukça zayıf düzeyde bulunan sosyo-ekonomik ve politik yapısı tam anlamıyla parçalanmıştır.

İşte bu çalışmada, özellikle Arap İsyanları süreci sonrasında yayımlanan teorik ve ampirik metinler üzerinde yapılacak derinlemesine okumalar ile muhtelif uluslararası kuruluşların ürettiği veri setlerinden elde edilen istatistiki bilgiler çerçevesinde ekonomi-politik bir analiz yapılmak suretiyle Libya’da sivil siyasetin öncülüğünde yapıcı bir uzlaşla zeminin yakalanabilmesine yönelik politika önerileri geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, bahsedilen kurumsal parçalanma/çöküş süreci sonrasında katılımcı bir siyasal sistem dahilinde yeni bir yönetim modeli inşa edilmesi, her anlamda ulusal güvenliği ve ülke-içi nizamı sağlamya matuf tedbirlerin alınması ve sektörel yapısı itibarıyla çeşitlendirilmiş bir ekonomik yapı geliştirilmesi hususlarının, kapsayıcı bir kurumsal yapı oluşturulmak suretiyle bütünleşik bir kalkınma hamlesinin başarıya ulaşmasına yönelik reformların odak noktasında olması gerektiği  sonucuna ulaşılmaktadır.

Saygın, Emre (2017). Arap İsyanları ve Libya’da Kurumların Parçalanması: Demokratikleşme Enerji ve Reform, EUREFE’17 Uluslararası Kongresi (Dünyada ve Türkiye’de İktisadi, İdari ve Siyasal Dönüşüm: Etkileri ve Politika Önerileri), Aydın, 27-29 Temmuz 2017.
Arap İsyanları ve Libya’da Kurumların Parçalanması: Demokratikleşme Enerji ve Reform
X