Ortadoğu’da Yönetişim Boşluğunu Anlamlandırmak: İş Yapma (Girişim) Kolaylığı - Yabancı Yatırımlar İlişkisi

Ortadoğu’nun mevcut sosyo-ekonomik ve politik yapısı, 20’nci yüzyılın ilk yarısında cereyan eden dünya savaşlarının kaotik atmosferinin dağılmasından hemen sonra yapay sınırlar, parçalı toplumlar ve baskıcı yönetimler etrafında şekillenmiştir. Anılan sebeplerden dolayı gerek ülkeler özelinde gerekse bölge genelinde temel haklar, hukukun üstünlüğü, siyasal istikrar, ekonomik özgürlükler, sosyal adalet ve bürokratik etkinlik prensipleri çerçevesinde şekillenen topyekun bir kalkınma hamlesinin gerçekleşmesi mümkün olmamıştır. Tüm  bu zaafiyetler bütünü, stratejik önemi haiz doğal kaynaklarının çekici etkisi nedeniyle küresel güç mücadelesinin merkezinde yer alan bölgenin, dış müdahalelere açık zayıf kurumsal yapısının daha da kötüleşmesine sebebiyet vermiştir. Bu durum Dünya Bankası tarafından “yönetişim boşluğu” olarak adlandırılmaktadır.

İşte bu çalışmada, Ortadoğu’daki yönetişim boşluğunun modern dönemdeki kökenlerinin tespit edilmesi ve bu bağlamda piyasa dinamizmi sağlayacak yatırımcı dostu hamlelerin gerçekleştirilmesi sayesinde, özellikle teknoloji transferi ve yönetim bilgisi/kültürü transferi bakımından kritik bir dış kaynak olan yabancı sermaye yatırımlarının bölgeye çekilmesine katkı sağlayacak politika önerileri geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu noktada, bölge-içi ticaret hacmi potansiyel düzeyinin oldukça altında olan Ortadoğu ülkelerinin, kendilerini doğal kaynak gelirlerinden elde edilecek (doğrudan ya da dolaylı) istikrarsız gelir kalemlerine mahkûm etmeyip, cazip bir yatırım ortamı oluşturarak daha fazla yabancı sermaye yatırımına ev sahipliği yapıp, küresel dünya ile entegrasyonlarını arttırmalarının önemine vurgu yapılmaktadır.

Saygın, Emre (2017). Ortadoğu’da Yönetişim Boşluğunu Anlamlandırmak: İş Yapma (Girişim) Kolaylığı - Yabancı Yatırımlar İlişkisi, EUREFE’17 Uluslararası Kongresi (Dünyada ve Türkiye’de İktisadi, İdari ve Siyasal Dönüşüm: Etkileri ve Politika Önerileri), Aydın, 27-29 Temmuz 2017.

Ortadoğu’da Yönetişim Boşluğunu Anlamlandırmak: İş Yapma (Girişim) Kolaylığı
X