Kurumlar ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: ODKA İçin Panel Veri Araştırması

Bu çalışmada, doğal kaynaklar ve aktif işgücü miktarı bakımından oldukça zengin olmasına rağmen, özellikle 90’lı yıllardan sonra, kalkınmanın finansmanında en önemli dış kaynak olarak ortaya çıkan ve gerek teknoloji gerekse yönetim bilgisi transferi açısından önem arz eden küresel doğrudan yabancı sermaye yatırımı akımlarından yeteri kadar pay alamayan Ortadoğu ve Kuzey Afrika (ODKA) bölgesinde, kurumların doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerindeki belirleyici etkilerinin, panel veri analizi yöntemi ile incelenmiştir.

Ampirik çalışma sonucunda; doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerinde ifade özgürlüğü ve hesap verilebilirliğin %1 düzeyinde anlamlı ve ters yönlü, düzenlemelerin kalitesinin %1 düzeyinde anlamlı ve aynı yönlü, yönetimin etkinliğinin %5 düzeyinde ve aynı yönlü, hukukun üstünlüğünün %10 düzeyinde anlamlı ve aynı yönlü etkisinin bulunduğu; siyasal istikrar ve şiddetsizlik ile yolsuzluğun kontrolü göstergelerinin ise anlamlı bir etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, modele katılan açıklayıcı değişkenlerden GSYİH ve altyapı yeteneğinin doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığı; toplam doğal kaynak rant gelirlerinin %1 düzeyinde anlamlı ve ters yönlü, eğitim harcamalarının ise %10 düzeyinde anlamlı ve aynı yönlü etkisinin bulunduğu saptanmıştır.

Saygın, Emre (2017). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Kurumlar: Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi İçin Panel Veri Araştırması, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi (p-ISSN: 2528-9942, e-ISSN: 2149-8377), Cilt: 3, Sayı: 3, ss.287-304.

Tam metin için tıklayınız.

 

Kurumlar ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: ODKA İçin Panel Veri Araştırması
X