Yüksek Lisans Tezi: Bir Küresel Kamu Malı olarak Küresel Finansal İstikrarın Sağlanmasında IMF’nin Rolü ve Yeniden Yapılandırılması


Bu çalışma; küresel finans piyasalarında meydana gelen istikrarsızlıkların kaynaklarının sistematik bir biçimde incelenmesini, küresel finansal istikrarsızlıkların olumsuz etkilerinin açıklanmasını ve yine bu bağlamda, küresel finansal istikrarın sağlanmasında önemli bir rol yüklenmesi beklenen IMF’nin yeniden yapılandırılması tartışmalarını göz önünde bulundurarak, bölgesel organizasyonlar üstünde yükselen bir ulus-üstü ekonomik kuruluş tasarımının yapılmasını amaçlamaktadır.

Küreselleşme olgusu ile beraber yaşanan finansal serbestleşme süreci sonunda küresel sermaye hareketlerinde büyük artış görülmüştür. Bu gelişme, ulusal ekonomik sistemlerdeki zayıflıklar ve ulusal finans piyasalarında meydana gelen asimetrik bilgi problemleri sonucunda ortaya çıkan finansal istikrarsızlıkların, yayılma (bulaşma) etkisi ile öncelikle bölge piyasalarında ve daha geniş olarak küresel piyasalarda olumsuz etkilere yol açmasına neden olmuştur. Buna göre, teorik olarak, herhangi bir ülkede oluşan istikrarsız ortamın nihai olarak tüm dünya insanları üzerinde olumsuz etkilere yol açabilme potansiyeli taşıdığı söylenebilir.

Tüm dünya insanlarını etkileyen sorunların olumsuz etkilerinin azaltılarak küresel ekonomik refahın arttırılabilmesi, “küresel kamu malı” olarak kavramsallaştırılmakta ve küresel kamu mallarının sunumunu, yönetimini ve finansmanını sağlamak için uluslararası düzeyde “beraber” hareket etmenin önemi ortaya çıkmaktadır. Bir küresel kamu malı olarak küresel finansal istikrarın sağlanmasında rolü olan en önemli kuruluş kuşkusuz IMF’dir. IMF’nin son dönemde ortaya çıkan küresel finansal istikrarsızlıkları öngörmekte ve önlemekte yetersiz kaldığı, hatta küresel ekonomik dengesizliklerin daha da artmasına yol açtığı artık ortak bir görüş halini almıştır. Bu soruna çözüm olarak, yeniden yapılandırılması gereken IMF’nin, uluslararası ortamda birbirini dengeleyen bölgesel ekonomik organizasyonların eşgüdümünü sağlayabilecek bir platform olarak düşünülmesi gerekmektedir.


Saygın, E. (2009). Bir Küresel Kamu Malı olarak Küresel Finansal İstikrarın Sağlanmasında IMF’nin Rolü ve Yeniden Yapılandırılması (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı, DOI: 10.13140/RG.2.2.33437.56807


Tam metin için tıklayınız.
Yüksek Lisans Tezi: Bir Küresel Kamu Malı olarak Küresel Finansal İstikrarın Sağlanmasında IMF’nin Rolü ve Yeniden Yapılandırılması
X